رمضانی ص., عباسی ع., شجاعیان ع., احمدی ن., کوزولینو ر. و پیاچنته س. (2015) “استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد”, علوم باغبانی, 29(3), صص 466-473. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.40346.