عادل م. ج., امیری م. ا. و نجاتیان م. ع. (2016) “تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون”, علوم باغبانی, 30(1), صص 133-140. doi: 10.22067/jhorts4.v30i1.42011.