صالحی م., صفاری و. و حسن زاده فرد ش. (2016) “اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی”, علوم باغبانی, 30(1), صص 141-150. doi: 10.22067/jhorts4.v30i1.42153.