زارعم., فاخریب. و فرخ زادهس. (2016) “تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.)”, علوم باغبانی, 30(3), صص 457-468. doi: 10.22067/jhorts4.v30i3.44890.