رشیدین., ارجیع., گردکانهم. و کاشیع. (2015) “تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه”, علوم باغبانی, 28(4), صص 453-463. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.45072.