محمدیس. و عزیزیم. (2015) “بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)”, علوم باغبانی, 28(4), صص 435-445. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.45335.