حسینیا. ح., تهرانی فرع., سمیعیل., شورم. و معماریانیف. (2016) “جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان”, علوم باغبانی, 30(4), صص 701-713. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.48662.