خورشیدی ش., داوری نژاد غ., سمیعی ل. و مقدم م. (2016) “بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد”, علوم باغبانی, 30(3), صص 581-589. doi: 10.22067/jhorts4.v30i3.50169.