دیانتم. (2017) “تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن”, علوم باغبانی, 31(3), صص 599-610. doi: 10.22067/jhorts4.v31i3.60317.