عطارش., داوری نژادغ., سمیعیل. و مقدمم. (2017) “بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR”, علوم باغبانی, 31(3), صص 611-620. doi: 10.22067/jhorts4.v31i3.60521.