شورم., زرگریانس. و بستانیس. (2011) “بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.7985.