پورح., نعمتیس., تهرانی فرع., شورم. و جوهرچیم. (2011) “بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.7986.