غیور کریمیانیز., باقریع., جعفرخانی کرمانیم. و داوری نژادغ. (2011) “بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.7993.