زارعیم. و عزیزیم. (2011) “ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.7995.