محمدی مقدمم., سبحانی پورع. و حکم آبادیح. (2011) “بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.8000.