فارسیم., طاهریپ. و کردیانیا. (2011) “بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.8006.