نعمتی س., اسماعیلی ع. ا., داوری نژاد غ. و فارسی م. (2011) “اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9732.