دلشاد م., علفتاحی ر., تقوی ت. س. و پارسی نژاد م. (2011) “بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9734.