مرادی ر. ا., نصیری محلاتی م., رضوانی مقدم پ., لکزیان ا. و نژاد‏علی ع. (2011) “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9735.