روح اللهی ا. و کافی م. (2011) “تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium perenne”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9737.