وطن دوست جرتوده ص., داوری نژاد غ., تهرانی فر ع. و کاوه ح. (2011) “اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9739.