پیغام‌زاده ک., کاظمی‌تبار س. و امیری ا. (2011) “اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L)”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9748.