عبادیم., عزیزیم., امیدبیگیر. و حسن زاده خیاطم. (2011) “بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9751.