پرویزی خ., سوری ج. و محمودی ر. (2011) “بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9753.