موسوی زاده س. و مشایخی ک. (2011) “تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus carota L.) در چند محیط کشت بافت”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9754.