شهریاری ا., باقری ع., شریفی ا. و مشتاقی ن. (2011) “کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9756.