سیاهمرگویی آ., عزیزی گ., نظامی ا. و جهانی کندری م. (2011) “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9758.