منصوری ده شعیبیر., داوری نژادغ., حکم آبادیح. و تهرانی فرع. (2011) “ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته”, علوم باغبانی, 25(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i0.9975.