نعمت الهیف., تهرانی فرع., عزیزیم. و داوری نژادغ. (2011) “تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی”, علوم باغبانی, 25(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i0.9978.