حیدریم., علیان دستجردیع. م. و مرادین. (2011) “اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. )”, علوم باغبانی, 25(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i0.9981.