[1]
خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., شریفیا., و باقریع., “بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.)”, jhorts4, ج 25, ش 4, مارس 2012.