[1]
میرابیا., نعمتیس., داوری نژادغ., و آروییح., “اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)”, jhorts4, ج 26, ش 3, 1.