[1]
صفاریزدیآ., لاهوتیم., و گنجعلیع., “تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)”, jhorts4, ج 26, ش 3, 1.