[1]
رجبیم., روستاح., کریمیح., و حکم آبادیح., “بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم”, jhorts4, ج 26, ش 3, 1.