[1]
خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., باقریع., و شریفیا., “بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr”, jhorts4, ج 26, ش 4, صص 364-369, دسامبر 2012.