[1]
گردكانهم., مظفریع. ا., و حاجی امیریا., “اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)”, jhorts4, ج 26, ش 4, صص 417-444, ژانویه 2013.