[1]
رضایی ش., لکزیان ا., فارسی م., ابوالحسنی زراعتکار م., و حق‌نیا غ., “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 1-9, آوریل 2013.