[1]
رضاییش., لکزیانا., فارسیم., ابوالحسنی زراعتکارم., و حق‌نیاغ., “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 1-9, آوریل 2013.