[1]
مشایخی ک., “تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 10-17, آوریل 2013.