[1]
رستمی ح. ا., طباطبایی س. ج., زارع نهندی ف., و حاجی‌لو ج., “اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 18-26, آوریل 2013.