[1]
ستایش‌مهر ز. و گنجعلی ع., “بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 27-35, آوریل 2013.