[1]
باقری س., امیری م. ا., داودی د., و انتصاری م., “بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 36-43, آوریل 2013.