[1]
فتحی ح., کربلایی خیاوی ح., جهانی جلودار ی., و بوذری ن., “بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 44-51, آوریل 2013.