[1]
عراقی ح., تهرانی‌فر ع., عابدی ب., داوری نژاد غ., و شور م., “بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 52-58, آوریل 2013.