[1]
خلج م. ع. و ادریسی ب., “اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. ’Double’)”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 59-66, آوریل 2013.