[1]
محمدی‌نژاد ش., غلامی م., و اثنی عشری م., “بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 67-73, آوریل 2013.