[1]
غلامی ر. ا., ارجی ع., و گردكانه م., “بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 74-81, آوریل 2013.