[1]
عطار ش., داوری‌نژاد غ., و نعمتی س. ح., “شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها”, jhorts4, ج 27, ش 1, صص 82-94, آوریل 2013.