[1]
محمدی ز. و مرتضوی س. ن. ا., “تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria cv. Stratus)”, jhorts4, ج 28, ش 4, صص 505-516, نوامبر 2014.