[1]
شکوهیانع. ا., داوری نژادغ., تهرانی فرع., ایمانیع., و رسولزادهع., “انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی”, jhorts4, ج 29, ش 3, صص 323-331, جولای 2015.