[1]
سلیمی ف., شکاری ف., و حمزه ئی ج., “کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری”, jhorts4, ج 29, ش 1, صص 87-94, فوریه 2015.